D.C.W.S 시작

계획이 바뀌었다. 일단 D.C.W.S 시작이구나… S.V.는 일단 설치만 완료.. 여름방학 전까지 D.C.2.P.C. 까지 해야하는데 다 할수 있으려나… (1달도 안남았다 ㄱ-) 현재 진행 상황 : D.C.2 -> D.C.2.S.C (중단) -> D.C.P.C. -> D.C.W.S. 목표량 : D.C.W.S. -> D.C.S.V -> D.C.A.S -> D.C.2.S.C. (마저 클리어) -> D.C.2.P.C

글쓴이 TuNE,